Makale

İsmail Ebu’ş-Şâmât’ın Sülûk üli’n-nazar li halli ‘Ukûdi’d-dürer Nazm mâ yüftâ bih min akvâli’l-İmâm Züfer İsimli Risalesinin Tahkikli Neşri

Özet

Sülûkü Uli’n-Nazar, İsmail Ebu’ş-Şâmât (ö. 1259/1843’den sonra) tarafından Hamevî’nin (ö. 1098/1687) Ukûdu’d-dürer isimli nazmına yazılan şerhtir. Eser, İmam Züfer’in Hanefi mezhebinde “müftâ bih” olan görüşlerini şerh eden otuz beyitten oluşmaktadır. Hamevî’nin bu nazmı üzerine yazılan bir diğer şerh ise Abdülğani en-Nablusî’nin (ö. 1143/1731) Nukûdu’s- surer isimli eseridir. Fakat bu şerh, Nablusî’nin risalesinden daha hacimlidir. Eser, müellif nüshası olup Mısır Mektebetü’l-Ezher kütüphanesinde bulunmaktadır. Beyitleri kelime kelime şerheden müellif, sonrasında konuyla alakalı fıkhî bahisleri ele almaktadır. İsmail Ebu’ş-Şâmât fıkhî konulardaki açıklamalarını mezhebin mütekaddim kaynaklarıyla desteklemektedir. Eserde Hamevî’nin müftâ bih olarak saydığı bazı meselelerin, müellif tarafından eleştirildiği görülmektedir. İsmail Ebu’ş-Şâmât, Hanefi mezhebinde İmam Züfer’in kavli üzere müftâ bih olan meselelerde Hamevî’nin belirttiği sayıyla sınırlı kalmayarak, İbn Abidîn’in belirttiği görüşleri de dikkate almıştır.

Anahtar Kelimeler

İmam Züfer İsmail Ebu’ş-Şâmât Sülûkü Uli’n-Nazar Ukûdu’d-dürer müftâ bih