Makale

Hanefi Tabakatlarının Yazma Nüshaları

Özet

İslam hukuk tarihindeki dört önemli hukuk ekolünden biri olan Hanefi mezhebi, fıkıh tarihi boyunca yoğun bir fıkhi faaliyetin odağında olarak birçok alim yetiştirmiştir. Mezhep fikrinin yaygınlaşması ve biyografi yazımının gelişmesi ile diğer mezheplerde olduğu gibi Hanefi mezhebinde de mezhebin alimlerini derleyen ansiklopedik eserler kaleme alınmıştır. Hanefi tabakatları olarak bilinen bu edebiyat, tespit edebildiğimiz kadarıyla yirmi beş eserden oluşmaktadır. Sekiz tanesinin günümüze ulaşmadığı Hanefi tabakatlarından on bir tanesi basılmış durumdadır. Geriye kalan altı eser ise Hanefi tarihi araştırmaları için kaynak niteliğinde olmasına rağmen yazma eser kütüphanelerinde naşirlerin ilgisini beklemektedir. Bu eserlerin neşrine olan ihtiyaca dikkat çekmek amacıyla kaleme alınan bu makalede, öncelikle Hanefi tabakatlarının bir listesi verilecek, ardından yayınlanmamış eserlerin yazma nüshaları tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Hanefi Mezhebi Tabakat Tabakâtü’l-Hanefiyye Teracim Biyografi Yazma Nüshalar